Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Sertifiseringsprøver i russisk i regi av &Metodius

2017-11-19 14:40

Ulike typer russiskprøver hos &METODIUS

Vi i &Metodius begynte å tenke på å tilby prøver i russisk helt fra starten av.

Vi har interne prøver – opptaksprøver – for studenter som ikke har begynt hos oss slik at vi kan ha best mulig utgangspunkt for å finne en riktig kursnivå hos oss. Etter at internett kom inn i bildet kjører vi disse online.

Og vi har sertifiseringsprøver og forberedende prøver. En forberedende prøve er en prøve som, dersom en består, er grunnlag for å få sertifiseringsprøve — et offentlig dokument som bekrefter det nivå som en har kunnskap i russisk i.

For å være sikker på at en valgte et riktig nivå samt å gjøre seg kjent med det praktiske ved prøven på forhånd kan en ta hos oss forberedende prøve. Det er en prøve som er 100% lik sertifiseringsprøven med den forskjell at prøvematerialer ikke er lukket og at en ikke oppnår sertifikat etterpå.

Type sertifisering som en fåt ved &METODIUS

Helt fra starten av har vi vurdert å slutte oss til eksisterende eksamenssystemer. Etterhvert fant ut at det som passer oss best er det systemet som ble utviklet i Russland og som er blitt inkorporert i et felleseuropeisk system for sertifiseringsprøver i fremmedspråk som heter ALTE, eller med fullt navn: The Association of Language Testers in Europe.

Zoia utdannet seg til prøvetestor («prøveansvarlig») ved statsuniversitet i St Petersburg og henvendte seg til kollegaene i sitt alma mater, Lomonosov Statsuniversitet i Moskva, og fikk samtykke til å inngå kontrakt for å arranger prøver for sine egne elever. Dette skjedde i 2006. I årene 2006 – 2015 ble prøvene arrangert med assistanse fra Moskva via Skype for de lavere nivåer, og med tilreisende prøvetestor fra Moskva når vi hadde kandidater på høyere nivåer. Våre første kandidater som besto prøven fikk sertifikater utstedt fra i Universitetet i Moskva med eksamensresultatene skrevet på et eget ark hvor det sto at prøven ble gjennomført på vår skole.

I 2016 hadde vi siste online prøve etter gammel kontrakt. Nå jobber vi etter en ny kontrakt med mer standardiserte og mer formelle rammer. Zoia har 2017 tatt etterudanningskurs i det nye prøvesystemet og vi er etter den nye kontrakten lokalt russiskprøvesenter under paraplyen til Hovedtestsenteret ved Det filologiske fakultet ved Lomonosov Statsuniversitet i Moskva og er forpliktet til å kjøre alle sertifiseringsprøver i nærvær av en tilsendt prøvetestor fra Moskva. Første gang vi arrangerte prøveprosedyren i samsvar med nye reglene var i juni i år.

I løpet av en 11-årsperiode har vi hatt kandidater på alle nivåer. Den kandidat som avla prøve på høyeste nivå, nivå C4, var sant åog si ikke vår egen student men en som hadde strøket i en underdel i Moskva og som ble anbefalt av kollegaene våre i Moskva å ta det som stod igjen hos oss. Men nesten alle kandidater til prøve i russisk som fremmedspråk har vært våre egne studenter. Vi håper å utdanne også studenter som gå opp til høyeste nivå!

Sertifiseringsprøver arrangeres 2 ganger pr år: i januar og i juni.

Nivåer

Totalt er det 6 nivåer i ALTE-systemet: A1, A2, B1, B2, C1 og C1. A1 er laveste nivå og C2 er høyeste.
Selv om A1 er det laveste og blir omtalt som prøve i russisk på elementærnivå, er det mye en skal prestere for å bestå dette nivået. Med det undervisningssystemet vi driver (en gang i uka med to timer hver gang) kan ikke forvente å greie denne prøven før en har gått tre semestre på kurs hos oss.

Avstanden mellom A1 og A2 er ikke så stor, hovedsakelig går det ut på at det på A2 kreves at en har større ordforråd – dvs at en kan flere gloser, mens det grammatiske nivået er nokså likt. Hos oss kan en ta prøvet på A2-nivå etter å ha gått to semestre etter at en har bestått A1-nivå.

De som skal opp i prøve på B1-nivå må kunne mer grammatikk, må ha mer landkunnskap og må så klart større ordforråd. Hos oss kan en gå opp til prøve på B1-nivå med tre semestre etter bestått A2-nivåprøve.

Avstanden mellom B1-nivå og B2-nivå er større enn mellom A2-nivå og B1-nivå og krever mer innsats. En B2-kandidat må vise forståelse for hva som er riktig uttrykksmåte i ulike situasjoner, må kunne skrive saklige brev, må kunne snakke fritt og ikke bare om hverdagslige ting men også om sånne emner som en kan lese i aviser og høre på nyheter om. Dette kan en oppnå hos oss 2 semestre etter bestått B1-nivå.

Sertifikat som bekrefter kunnskap i B2-nivå kreves for å bli opptatt ved en russisk høyskole.

C1 er et enda høyere trinn. En må da kunne vise at ens russisk er flytende i både litterært språk og muntlig tale, og at en skiller mellom stilene. Fra og med C1-nivå kan vi ikke si like sikkert hvor lang tid en en må regne med å bruk.

C4 er det høyeste nivå i dette systemet. Vi jobber med å utdanne kandidater til dette nivå. Våre kollegaer jobber med utvikling av prøvematerialer for dette nivå. Til forskjell fra alle de foregående nivåer, finnes veldig lite forberedende materialer til dette nivået – blant annet fordi de er adskillig færre som avlegger prøve på dette nivået men også fordi det å utdanne seg til et så høyt nivå pleier å være en mer indiviuell prosess.

I tillegg til de ovennevnte nivåene finnes det også to prøver som nylig er blitt veldig etterspurte i Russland. Det er prøve for emigranter som vil oppnå russisk statsborgerskap og prøve for de som vil få arbeidstillatelse i Russland. Disse går litt på tvers av de ovennevnte prøvene. Ingen av dem overstiger B1-nivå men begge inneholder en god del ting som prøvene i russisk som fremmedspråk ikke krever. Dette gjelder f.eks. kunnskap om russisk historie og russisk statssystem.

Teststruktur

Alle prøvene pp alle nivåer består av fem faste underdeler:

  • grammatikk og ordforråd
  • høre – og – forstå
  • lese – og – forstå
  • samtale
  • skrive
ЗАН

---

Kommentarer er låst for denne artikkelen.